Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Academie Carla Stolk hebben betrekking op de online cursus: Super Natuurlijk Op-Voeden en coaching.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

  1. Academie Carla Stolk – Carla Stolk – KvK nr. 27363159 gevestigd aan de Pieter Maritzstraat 34 2242 VX wassenaar.
  2. De Deelnemer (deelnemers): iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Academie Carla Stolk  aanmeldt voor aankoop van de online cursus of persoonlijke coaching na aankoop van de online cursus.

Elke deelnemer is bij de aankoop van de online cursus verplicht voorafgaande aan de deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarde. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die de Cursus: Super Natuurlijk Op – Voeden aankoopt.

Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst.

  1. De aankoop van de online cursus of persoonlijke coaching of en andere activiteiten aangeboden door Academie Carla Stolk ( via de webwinkel, per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
  2. Deelname aan de online cursus of persoonlijke begeleiding, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 2  Betaling &Annulering.

2.1)  De deelnemer dient het verschuldigde bedrag ( zoals op de website www.academiecarlastolk.nl en de  salespagina staat aangegeven vooraf en in één keer te voldoen bij aankoop en voor toegang tot de cursus voor deelname. Op rekening IBAN  NL81 ABNA 0108 3749 71  t.n.v. Academie Carla Stolk.

2.2) Restitutie van het bedrag na aankoop van de cursus: Super Natuurlijk Op –Voeden en voldaan op de bankrekening van Academie Carla Stolk is niet mogelijk.

 

Artikel 3 – Uitsluiting.

3.1) Academie Carla Stolk  heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant voor begeleiding of coaching  te weigeren. Indien er onderling geen goede verstandhouding is.

3.2) Academie Carla Stolk heeft het recht de toegang tot de cursus of coaching zonder opgave van rede, aan de deelnemer te weigeren.

Artikel 4- Wijziging & Annulering door Academie Carla Stolk.

4.1) Academie Carla Stolk behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden, prijzen, cursussen, coaching, en andere activiteiten, ten alle tijden te wijzingen. 

4.2) Academie Carla Stolk behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen activiteiten te annuleren. We zullen dit echter altijd op tijd doen en je zo goed mogelijk informeren.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1)  Academie Carla Stolk verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2) Academie Carla Stolk is niet verantwoordelijk voor schade of enigerlei vorm van lichamelijk letsel, door de cursus of coaching. Dit is geheel op eigen risico van de deelnemer.

Artikel 6 – Toepasselijkheid en geschillen

6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Academie Carla Stolk betreffende deelname, cursussen, coaching, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, aangeboden door Academie Carla Stolk.

6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn  slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Academie Carla Stolk.

6.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Academie Carla Stolk behoudens hogere voorzieningen.

Artikel 7 – Privacy

7.1) De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgeven aan derden. www.academiecarlastolk.nl – privacyverklaring

Carla Stolk:  Super Natuurlijk Op – Voeden

  • 17 juli 2022
  • Academie Carla Stolk – vestigingsadres: Pieter Maritzstraat 34, 2242VX, Wassenaar
  • Tel: 0641059744